Eserciti per D.B.A.

D.B.A. Armies

II/5 Tardi Opliti Greci 450 a.c.-275 a.c. (a-Spartani) di Roberto

II/5 Late Hoplite Greek 450 b.c.-275 b.c. (a-Spartan) by Roberto

IV/59 (a) Samurai Post-Mongoli 1300 d.c.-1464 d.c. di Roberto

IV/59 (a) Post-Mongol Samurai 1300 a.d.-1464 a.d. by Roberto

IV/10 Americani Costruttori di Tumuli 1100 d.c.-1701 d.c. di Roberto

IV/10 Mound Builder American 1100 a.d.-1701 a.d. by Roberto

IV/30 Ordine Teutonico 1201 d.c. - 1522 d.c.

di Luca

IV/30 Teutonic Orders 1201 AD. - 1522 AD.

by Luca

III/68 Sudanesi Occidentali 1000 d.c. - 1591 d.c. di Roberto

III/68 West Sudanese 1000 AD - 1591 AD by Roberto